เลือกหน้า

บริษัท เอชแอนด์ซี พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์

เป็นบริษัทบริหารงานนิติบุคคลชั้นนำ

ครอบคลุมอสังหาฯ ทุกประเภท ทั้งในด้านการบริหารงานนิติบุคคลคอนโด อาคารชุด
บริหารอาคารสำนักงาน หมู่บ้านจัดสรร โครงการวิลล่า พื้นที่ส่วนกลาง และงานระบบวิศวกรรม
ประสบการณ์ที่สั่งสมมายาวนานทำให้เราเข้าใจถึงความคาดหวังของผู้ที่เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์อย่างแท้จริง
และพร้อมตอบสนองความต้องการด้านของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการคุณภาพ

บริการของเรา

บริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

บริหารโครงการคอนโดมิเนียม

บริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ

บริการบริหารจัดการงานพื้นที่ส่วนกลาง

บริการบริหารจัดการงานด้านวิศวกรรม

รับจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและอาคารชุด

ทำไมต้อง  H&C property

ทีมงานของบริษัทฯ ได้สะสมประสบการณ์ในสายงานวิชาชีพนี้ มาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับได้ผ่านงานด้านบริหารการจัดการ และการให้บริการมาเป็นอย่างดี รวมถึง ระบบงานวิศวกรรม ระบบตรวจสอบเอกสารข้อมูลที่ดี และมีการติดตามตรวจสอบงานภาคปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งจัดทำสรุปผลการดำเนินงาน ให้ได้รับทราบอย่างชัดเจน
ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจว่าจะสามารถให้บริการ ณ โครงการท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสังคมคุณภาพชีวิตโดยรวมที่ดี และเพิ่มมูลค่าต่อทรัพย์สินให้กับโครงการของท่านต่อไป

นโยบายของบริษัท

 • บริหารหมู่บ้าน/อาคารชุด ให้มีประสิทธิภาพ อย่างชัดเจน โปร่งใส
 • รักษาสภาพ พร้อมทั้งทำการปรับปรุงแก้ไข ในเรื่อง ระบบมาตรการ รักษาความปลอดภัยต่อชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับสมาชิกภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด
 • ให้บริการ กับลูกค้าด้วยความรวดเร็วถูกต้อง
 • พัฒนาบุคลากรของบริษัทอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่า บุคลากรของบริษัทปฏิบัติหน้าที่ให้กับโครงการ และชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา
 • ตรวจสอบและดำเนินการควบคุมกับผู้จำหน่าย (Supplier) และผู้รับเหมาช่วง (Sub-contractors) ที่ได้ทำสัญญา หรือมีการว่าจ้างกับโครงการของท่าน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้สั่งซื้อหรือการให้บริการที่จัดจ้างไว้กับโครงการได้รับคุณภาพที่ถูกต้องและราคาที่เป็นธรรม
 • ต้องทำการสำรวจพร้อมวิเคราะห์แต่ละโครงการ เพื่อให้การบริหารจัดการในโครงการนั้นๆ ได้รับประโยชน์สูงสุดในหลักเกณฑ์
 • เสริมสร้างการประหยัดพลังงาน  และปรับปรุงรักษาสภาพแวดล้อมต่อชุมชนในโครงการที่ H&C เข้าบริหาร ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสูงสุด

ขอบเขตการดำเนินงาน

สิ่งที่จะได้รับจาก H&C
 • เป็นบริษัทที่มีความรู้ ด้วยประสบการณ์ในวิชาชีพการบริหารทรัพย์สิน และสังคมชุมชน
 • การให้บริการที่รวดเร็วได้มาตรฐานและครบวงจร
 • มีการจัดระบบการบริหารการจัดการทรัพย์สินด้วยประสบการณ์
 • ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
 • จัดระบบฐานข้อมูลเจ้าของร่วมหรือสมาชิกผู้พักอาศัยได้อย่างถูกต้องชัดเจน
 • จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานเทศกาลต่างๆให้กับโครงการและชุมชนของท่าน
 • สร้างคุณภาพสังคมที่ดีในการพักอาศัยและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโครงการและชุมชน
 • ให้บริหารบนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตลอดเวลาด้วยความเต็มใจ
 • ทีมที่ปรึกษาด้านกฎหมายและการพัฒนา ซึ่งพร้อมให้คำปรึกษาและดำเนินการตลอดเวลา
 • ระบบประเมินผลงานในการปฏิบัติงานในทุกฝ่าย โดยระบบตัวชี้วัดและเป้าหมายผลงานชัดเจน
 • ราคาที่เป็นมิตร คิดอย่างยุติธรรม
การจัดเก็บเงิน

การจัดเก็บเงิน

1.จัดเก็บเงินค่าส่วนกลาง เงินกองทุน ค่าบำรุงสโมสร ค่าปรับ และรายได้อื่นๆ ของนิติบุคคลฯ

2.นำเงินส่งผ่านธนาคาร ของนิติบุคคลฯ  ทุกวันในเวลาราชการ

3.สรุปรายงานรายรับ ดังมีรายละเอียด ดังนี้

 • รายงานหนี้ค้างชำระ พร้อมรายละเอียดทั้งหมด
 • รายงานการชำระเงินค่าส่วนกลาง และเงินอื่นๆ
 • รายงานหนี้ค้างชำระใหม่
  การติดตามยอดค้างชำระ

  1.ควบคุมการชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเงินกองทุน ค่าบำรุงสโมสร และรายรับอื่นๆ รายรับต่อเดือน

  2.ติดตามหนี้สินโดยการทวงถาม ออกหนังสือทวงหนี้ ตามข้อบังคับฯ

  3.ประนอมหนี้กับลูกหนี้ ในฐานะตัวแทนของนิติบุคคลฯ ตามที่ได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการฯแล้ว

  กิจกรรมการบริหาร

  กิจกรรมที่ 1 การให้บริการ แก่ ผู้มาติดต่อกับทางหมู่บ้าน/อาคารชุด

  กิจกรรมที่ 2 การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

  • รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯบริหารฯ (ถ้ามี)
  • รายงานสถานะทางการเงินประจำเดือน(เดือนต่อเดือน ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป)
  • จุลสารประชาสัมพันธ์ภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด ประจำเดือน
  • คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานในทุกตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/อาคารชุดพร้อมรายละเอียดลักษณะงานละมาตรฐานในการปฏิบัติงาน และหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
  • จัดทำสมุดทะเบียนรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์  ของสมาชิกที่พักอาศัย ภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด เพื่อสะดวกต่อการประสานงาน
  • รายงานผลการประเมินงานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำเดือน พร้อมระบุถึงผลงาน ปัญหาต่อคณะกรรมการการหมู่บ้าน/อาคารชุด
  • รายงานผลการดำเนินงานในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ ประจำปี
  • เอกสารบันทึกทรัพย์สิน ที่อยู่ภายใต้การดูแลของผู้บริหารหมู่บ้าน/อาคารชุด ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ ยกเว้นการเสื่อมหรือเสียอันเนื่องมาจากการใช้งาน

  กิจกรรมที่ 3 การรวบรวมข้อเสนอแนะ คำติชมจากสมาชิกภายในหมู่บ้าน/อาคารชุดและผู้มาใช้บริการ และ การประชาพิจารณ์ จัดบุคลากรเพื่อคอยรับฟัง และแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการจัดทำรายการอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ และจัดเอกสารควบคุม การใช้วัสดุสิ้นเปลืองเพื่อการตรวจสอบได้ตลอดเวลา

  กิจกรรมที่ 4  การจัดทำกิจกรรมสันทนาการ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิก

  กิจกรรมที่ 5 การควบคุมดูแลรักษา ความสะอาด การจัดสวน การจัดการสิ่งแวดล้อม และในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดต้องมีระดับความสว่างได้ตามมาตรฐาน

  กิจกรรมที่ 6 การรักษาความปลอดภัยแก่ชีวิต และทรัพย์สินของสมาชิกภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด พร้อมนำเสนอลักษณะเครื่องแบบชุดแต่งกาย และรูปแบบบัตรติดหน้าอกประจำตัวพนักงาน

  กิจกรรมที่ 7 การบำรุงรักษาระบบวิศวกรรม ให้อยู่ในสภาพปกติ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มั่นคงปลอดภัย และถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ และบำรุงรักษาในการปรับปรุง เครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือระบบให้มีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งจัดเก็บข้อมูลของระบบต่างๆ จัดทำแนวทางในการตรวจสอบมาตรฐานและคู่มือในการตรวจสอบเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป
  • ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าของหมู่บ้าน/อาคารชุดและอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดให้อยู่ในสภาพปกติ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของนิติบุคคล
  • ควบคุมดูแลและบำรุงรักษา ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล และระบบบำบัดน้ำเสีย ให้อยู่ในสภาพปกติ และป้องกันแก้ไขปัญหาท่ออุดตัน ห้องน้ำส่วนกลาง บ่อบำบัด รวมทั้งจัดทำแนวทางและมาตรการประหยัดค่าใช้จ่าย ค่าน้ำประปาของหมู่บ้าน/อาคารชุด
  • ควบคุม ดูแลระบบป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพปกติและใช้งานได้ทันทีในกรณีฉุกเฉิน (ถ้ามี)
  • ควบคุม ดูแลระบบเครื่องสูบ (ปั้ม) ส่วนกลาง และระบบบำบัดน้ำเสียของหมู่บ้าน/อาคารชุด
  • จัดทำหลักเกณฑ์ และคู่มือการควบคุมดูแลตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างเฉพาะทาง หรือผู้รับเหมา ที่มีสัญญาว่าจ้างให้ปฏิบัติงานตามสัญญาว่าจ้างและการซ่อมแซมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพปกติและมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • ทำตารางการตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ติดตั้งภายในหมู่บ้าน ทั้งประจำวัน ประจำสัปดาห์ ประจำเดือน ประจำปี และทำการตรวจเช็คตามรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการจัดทำประวัติเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการตรวจสอบ

   

  กิจกรรมที่ 8 งานควบคุมดูแลหมู่บ้าน/อาคารชุด ต้องเป็นผู้วางระบบ ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของผู้รับจ้างเฉพาะทางทุกราย เพื่อให้ปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในสัญญาว่าจ้าง ได้แก่ กิจกรรมดังต่อไปนี้

  • ตรวจสอบซ่อมแซม และปรับปรุงส่วนที่ชำรุดหรือ สึกหรอของพื้นที่ส่วนกลางให้มีความสวยงามแข็งแรง ปลอดภัย และทรงคุณค่า
  • ควบคุมและตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางและดูแลรักษาให้มีความสวยงาม สะอาด อยู่ตลอดเวลา
  • ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของหมู่บ้าน/อาคารชุดให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี อาทิ เช่น การทำบุตรตักบาตร เป็นต้น

  กิจกรรมที่ 9 การซ้อมอพยพหนีไฟประจำปีเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด โดยผู้รับจ้างต้องจัดให้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และสาธิตการใช้เครื่องดับเพลิงให้พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานของผู้รับจ้างทุกคนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง

  กิจกรรมที่ 10 การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการจัดประชุมคณะกรรมการประจำเดือน พร้อมจัดทำรายงานการประชุม

  กิจกรรมที่ 11 ต้องควบคุม ดูแลและจัดระเบียบการจอดรถ รวมถึงการควบคุมการใช้พื้นที่จอดรถของผู้มาติดต่อกับหมู่บ้าน/อาคารชุด ให้ปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถของหมู่บ้าน/อาคารชุด

  กิจกรรมที่ 12 ต้องจัดเก็บเอกสารสำคัญของหมู่บ้าน/อาคารชุด อาทิ เช่น แบบก่อสร้างจริง(AS BUILT DRAWING) ของทุกระบบและคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องจักรและระบบต่างๆ ทั้งหมดอย่างเป็นระบบ ระเบียบและตรวจสอบได้

  กิจกรรมที่ 13 ศึกษารายละเอียดของงานระบบ พร้อมการตรวจรับมอบงานระบบพร้อมทั้งเสนอเอกสาร ดังต่อไปนี้ให้คณะกรรมการเพื่อตรวจพิจารณา

  • แผนงาน (Schedule) ของการเตรียมเอกสารขอบเขตและเงื่อนไขและกำหนดการบำรุงรักษางานระบบทุกส่วน

  กิจกรรมที่ 14 ตรวจสอบรายการวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ทรัพย์สินส่วนกลางทั้งปวง และจัดทำรายงานผลการตรวจสอบ

  การว่าจ้างการบริหารงานหมู่บ้าน/อาคารชุด
  1. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 , ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆของอาคาร เช่น ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปาและค่าบำรุงรักษา
  3. ซ่อมแซม ทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารค่าดูแลบริการงานด้านสวน และงานรักษาความปลอดภัย  เป็นต้น
  4. สัญญาว่าจ้างจัดทำเป็นรายปี
  5. อัตราดังกล่าว ไม่รวม ค่าจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตที่จะตรวจสอบงบการเงินประจำปีที่จะยื่นต่อสำนักงานที่ดิน
  6. บริษัทฯ ยังอยู่ในช่วง ทดลองงานเป็นระยะเวลา 4 เดือน แต่ไม่ผ่านทดลองงาน บริษัทยินดีให้ผู้ว่าจ้าง ยกเลิกสัญญาได้
  ผู้จัดการบริหารหมู่บ้าน / อาคารชุด
  • วางแผนการบริหารหมู่บ้าน/อาคารชุด และดูแลบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลาง
  • ควบคุมดูแลการให้บริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ต่อสมาชิก/ผู้พักอาศัย/ผู้มาติดต่อ
  • จัดระเบียบการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบพร้อมกำกับดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน/

  หมู่บ้าน อาคารชุด /ช่างประจำหมู่บ้าน ช่างประจำอาคารชุด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

  • จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ/อาคารชุด และเข้าร่วมประชุม
  • จัดกิจกรรมต่างๆ ตามมติของคณะกรรมการหมู่บ้านฯ/อาคารชุด
  • ดำเนินการในเรื่องอื่นๆ ตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านฯ/อาคารชุด
  • ควบคุมดูแลให้การใช้ประโยชน์ และการใช้บริการในทรัพย์สินส่วนกลางต่างๆ ของท่านสมาชิก/ผู้พัก

  อาศัย ให้เป็นไปตามระเบียบ

  • ตรวจสอบรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์/ประจำเดือน ในการปฏิบัติงานของช่างประจำหมู่บ้าน/อาคารชุด
   • ดูแลควบคุมการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
   • ดูแลควบคุมการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และทะเบียนเอกสาร
   • ตรวจสอบและควบคุมการตกแต่งต่อเติมภายในหมู่บ้านฯ/อาคารชุด ให้เป็นไปตามข้อบังคับ
   • ดูแลควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทุกฝ่าย
   • ตรวจรายงานประจำวัน/ประจำสัปดาห์และบันทึกรายงานในสมุดรับเรื่องพร้อมสั่งการ
   • ตรวจความเรียบร้อยทั่วไปภายในหมู่บ้าน/อาคารชุด สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (เป็นอย่างน้อย)
   • ประสานงานกับฝ่ายโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง (ถ้ามี)
   • ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้แก่ท่านสมาชิกฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยงข้อง
   • ติดต่อประสานงานให้กับท่านสมาชิกฯ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
   • ดูแลควบคุมการตรวจสอบการนำทรัพย์สินผ่านเข้า-ออก และตรวจสอบการผ่าน เข้า-ออกของบุคคล

   ภายใน และภายนอก

   • ตรวจสอบและควบคุมดูแลการตกแต่งต่อเติมบ้าน/ห้องพักอาศัย ของผู้รับเหมา และ/หรือ ของท่าน

   สมาชิก

   • ตรวจสอบ และดูแลควบคุมการรับ-จ่ายประจำวัน ประจำเดือนและการชำระค่าสาธารณูปโภคของ

   สมาชิก

   • ประชุมพนักงานดูแลรักษาความปลอดภัยทุกเดือน
   • ประชุมพนักงานฝ่ายจัดการหมู่บ้าน/อาคารชุด ทุกเดือน
   • แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ให้ท่านสมาชิกฯทราบทุกระยะอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์

   บริหารงานหรือจากมติที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/อาคารชุด /ที่ประชุมใหญ่สมาชิก

  พนักงานธุรการ / จัดเก็บ
  • บันทึกรายการทางบัญชีขั้นต้นและส่งเอกสารให้สำนักงานใหญ่(บริษัทบริหาร) เพื่อจัดทำงบการเงิน
  • บันทึกรายการที่เกิดขึ้นในสมุดลงรายการเบื้องต้นจากเอกสารขั้นต้นต่างๆที่ได้รับมาในสมุดรายการ

  เฉพาะ

  • บันทึกรายการรับเงินจากหลักฐานการรับเงิน เช่น ใบเสร็จรับเงิน แยกตามประเภทแหล่งที่มาของเงิน

  เช่น การรับเงินจากลูกหนี้ รายรับค่าเช่าที่จอดรถ หรือรายรับเบ็ดเตล็ด

  • บันทึกการจ่ายเงินจาก หลักฐานใบสำคัญจ่ายตามประเภท หรือเพื่อการชำระหนี้ รวมถึงค่าใช้จ่ายค้าง

  จ่ายที่ได้ตั้งรายการจ่ายไว้ในเดือนที่เกิดรายการจ่ายนั้นๆ

  • บันทึกรายได้ จะเป็นไปตามการคำนวณอัตราค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่อพื้นที่ห้องหรืออัตราส่วนกรรมสิทธิ์

  ในอัตราที่กำหนดไว้ เพื่อบันทึกเป็นรายได้ และตั้งลูกหนี้

   

  • ออกใบแจ้งหนี้กรณี ฝ่ายจัดการฯ มีโปรแกรมแจ้งหนี้ของตนเอง หรือบริษัทบริหารอาคารฯ เป็นผู้ออก

  ใบแจ้งหนี้และเจ้าหน้าที่ เป็นผู้จัดส่งให้สมาชิกเจ้าของร่วม และติดตามการจัดเก็บ

  • จัดทำแบบแสดงรายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
  • จัดส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้สมาชิกเจ้าของร่วมตามงวดที่ครบกำหนด
  • ออกใบเสร็จรับเงิน พร้อมตัดการ์ดลูกหนี้ทันที
  • นำเงินสดและเช็คฝากธนาคารทุกวัน
  • จัดทำรายงานการรับเงินประจำวัน พร้อมจัดทำใบสำคัญรับเงินเป็นหลักฐานภายในอธิบายรายการ และ

  เพื่อให้ ฝ่ายบัญชีบันทึกรายการได้ถูกต้อง

  • ตรวจสอบรายการใบขอซื้อ/ใบสั่งซื้อ/ใบแจ้งหนี้/ใบส่งของที่ได้รับจากร้านค้า
  • จัดทำใบสำคัญจ่ายเงินเพื่อนำเสนออนุมัติจ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ
  • ควบคุมลูกหนี้รายบุคคล จากหลักฐานที่ออก เช่น ใบแจ้งหนี้,ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
  • การเงินรายงานยอดคงเหลือลูกหนี้ เพื่อยืนยันตัวเลขกับรายงานที่ ฝ่ายบัญชีจัดทำ
  • ดำเนินการติดตามทวงถาม ลูกหนี้ค้างชำระ พร้อมรายงานความคืบหน้าให้ผู้จัดการหมู่บ้านฯ

  จัดเตรียมเอกสารการประชุม พร้อมการแจ้งการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการฯและสมาชิกเจ้าของร่วมในกรณีจัดการประชุมใหญ่

  ช่างประจำหมู่บ้าน / อาคารชุด
  • บริการ และให้ความสะดวกกับท่านสมาชิกภายในหมู่บ้านฯ/อาคารชุด
  • ปฏิบัติตามแผนงาน Preventive Maintenance
  • จดบันทึกประจำวันของมิเตอร์ไฟฟ้า และน้ำประปาส่วนกลาง
  • ตรวจสอบอุปกรณ์/ เครื่องมือ/ เครื่องจักร ทุกอย่างภายในหมู่บ้านฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อม

  สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

  • ตรวจสอบระบบการทำงานของระบบวิศวกรรมภายในหมู่บ้านอย่างละเอียด หากพบสิ่งผิดปกติให้

  รายงานต่อผู้จัดการหมู่บ้านฯ/อาคารชุดฯ รับทราบโดยทันที

  • ตรวจสอบ และรายงานเมื่อพบว่ามีการชำรุดเสียหายของทรัพย์สินส่วนกลาง
  • ตรวจสอบการทำงาน และบำรุงรักษาระบบสระว่ายน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา
  • เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ และชิ้นส่วนต่างๆ ที่เป็นเครื่องมือช่างให้เรียบร้อย
  • ทำความสะอาดพื้นที่ที่ทำงานให้สะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ
  • ดำเนินการซ่อมแซมอุปกรณ์ทรัพย์สินส่วนกลางที่ชำรุดเสียหาย และรายงานให้ผู้จัดการหมู่บ้าน/อาคารชุดทราบโดยทันที
  • ดูแลเอาใจใส่การซ่อมแซมกรณีฉุกเฉินต่อทรัพย์สินส่วนกลาง
  • ให้คำแนะนำกับท่านสมาชิกภายในหมู่บ้านฯ/อาคารชุด ถึงวิธีการซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนตัว ในกรณีที่ไม่เร่งด่วนฉุกฉิน
  • ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของผู้รับเหมาให้อยู่ในกฎระเบียบที่ได้ตั้งไว้ และรายงานให้

  ผู้จัดการหมู่บ้าน/อาคารชุด ทราบทุกวัน

  • แจ้งตำแหน่งที่อยู่ขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลากับผู้จัดการหมู่บ้าน/อาคารชุด
  • รายงานความเรียบร้อยของงานแต่ละอย่างโดยละเอียดกับผู้จัดการหมู่บ้านฯ/อาคารชุด
  • ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้จัดการหมู่บ้านฯ/อาคารชุด โดยเคร่งครัด
  • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการหมู่บ้าน / อาคารชุด

  โครงการบางส่วนที่เราดูแล

  ความคิดเห็นจากลูกค้า

  การันตรี ความพึงพอใจ

  The Lake Ville

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  หมู่บ้าน มัณฑนา2

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  เดอะริชเพอร์เฟค ระยอง

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  บ้านพร้อมพัฒน์

  Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

  ดูรูปภาพเพิ่มเติม ผลงานบางส่วนที่เราดูแล

  บริษัท เอชแอนด์ซี พร็อพเพอร์ตี้แมเนจเม้นท์
  12 Charansanitwong Road 93/1 Bang Aor, Bang Phlat, Bangkok 10700